Bükkaljai kisvízfolyások karakterfajainak összehasonlító morfometriai és genetikai vizsgálata

Takács Péter1, Csoma Eszter2, Bereczki Csaba3 és Nagy Sándor Alex3

1MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany
2DE OEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Debrecen
3DE TTK Hidrobiológiai Tanszék, Debrecen

Kivonat

A 2004-2005. években halbiológiai vizsgálatokat végeztünk a Bükkalja és a Borsodi-mezőség területén található kisvízfolyásokon. A faunisztikai adatsorok statiszikai értékelése alapján elmondható, hogy a kisvízfolyások dombsági és síksági szakaszain élő halállományok nagymértékben különböznek. A dombsági szakaszok állományai kisebbek és fajszegényebbek, viszont kevésbé változékonynak mutatkoztak, mint a síksági vízfolyás-szakaszokon található állományok. A fogási adatokból IndVal statisztikai szoftver segítségével karakterfaj-elemzést végeztünk. Ez alapján a természetes mederviszonyokkal jellemezhető dombsági mintaszakaszok karakterfajainak a fenékjáró küllő (Gobio gobio Linnaeus, 1758), a kövi csík (Barbatula barbatula Linnaeus, 1758), a domolykó (Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758) és a szivárványos ökle (Rhodeus amarus Bloch, 1782) tekinthető.

A kisvízfolyások a Borsodi-mezőség területén, tehát síksági területen keresztül állnak egymással kapcsolatban. A faunisztikai vizsgálatok során a természetes állapotú dombvidéki szakaszok karakterfajai a síksági szakaszokról csak elvétve kerültek elő. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy a síksági szakaszokon ezek a speciálisabb igényű fajok megfelelő adottságú élőhelyek hiányában nem tudnak állandó állományokat fenntartani.

Mindezek alapján felmerült a kérdés, hogy a karakterfajoknak a vizsgált kisvízfolyások dombvidéki szakaszain élő állományai között kimutatható-e valamilyen morfometriai, illetve genetikai elkülönülés, illetve ha igen, akkor ez milyen mértékű az egyes fajok esetében. Az összehasonlító vizsgálatokhoz a domolykót, a kövi csíkot és a fenékjáró küllőt választottuk ki.

A morfometriai vizsgálatoknál a fogott egyedek 20 testparaméterét diszkriminancia analízissel vizsgáltuk. A genetikai vizsgálatokhoz a vázizomból kinyert DNS mintákat AFLP módszerrel elemeztük.

A morfometriai adatok statisztikai elemzése alapján a kövi csík és a fenékjáró küllő állományai egységesebbnek bizonyultak, mint a domolykó állományai.

A genetikai vizsgálatok azt az eredményt hozták, hogy a kövi csík és a fenékjáró küllő különböző szakaszokról származó állományai a legtöbb esetben genetikailag szignifikánsan eltérnek egymástól, míg elkülönülésről a domolykó esetében csak néhány állomány esetében beszélhetünk.

Szakirodalmi közlésekben a kövi csík és a fenékjáró küllő erős helyhűségére, illetve a domolykó elsősorban ívási időszakban való nagyfokú vándorlási készségére találunk utalásokat. Ezzel összhangban a morfometriai és a genetikai vizsgálataink eredményei szerint a vizsgált terület karakterfajai közül a kövi csík és a fenékjáró küllő állományai a kis földrajzi távolságok ellenére is jelentős eltéréseket mutatnak.

Vizsgálataink rámutatnak arra is, hogy a szűktűrésű és helyhű halfajok esetében az elkülönülés nagyobb mértékű, mint a tágabb ökológiai valenciájú és vándorlásra inkább hajlamos fajok esetében. Természetvédelmi szempontból tehát az előbbiek fokozott figyelmet igényelnek.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.