NAIK-HAKI - Felhívás helyiség bérletre

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4., a továbbiakban: NAIK) Halászati Kutatóintézete (5540 Szarvas, Anna-liget u. 35., továbbiakban NAIK HAKI) felhívást hirdet a Szarvasi Járási Földhivatal által Békésszentandrás, 0151/8 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Békésszentandrás, Anna-ligeti lakópark 1/A. szám alatt lévő Agrárinnovációs Központ épületben található 9-es számú 15,38 m2 alapterületű irodahelyiség, valamint a 10-es számú 30,73 m2 alapterületű irodahelyiség 2020. november 16. napjától határozatlan időre szóló bérletére. Az elbírálás szempontja a bérlemény célzott funkciója és a bérleti díj mértéke.

Az ajánlatot legkésőbb 2020. november 12. 12:00 óráig kell benyújtani a NAIK Halászati Kutatóintézet részére 2 darab eredeti példányban személyesen a titkárságon, vagy postai úton a NAIK HAKI 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. címre. Az ajánlatban meg kell adni a megajánlott bérleti díj havi összegét, és a bérlemény tervezett funkcióját. Az ajánlat kötelezően tartalmazza a 2007. § CVI. 25. § (1) bekezdésben előírtaknak való megfelelést biztosító nyilatkozatot és az ajánlattevő kötelezettség vállalását a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdésben foglaltaknak való megfelelésre vonatkozóan.

A NAIK HAKI az ajánlatokat a tervezett funkció és a legmagasabb ajánlati ár alapján bírálja el. Ajánlattevő alkalmas a szerződéskötésre, ha nem áll a kizáró okok hatálya alatt és a bérleményben tervezett tevékenysége megfelel a bérlemény rendeltetésének és funkciójának.

A NAIK a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt. A bérleti díj fedezetet nyújt a bérlemény használatára. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10. napjáig előre köteles átutalással megfizetni. A bérleti szerződést bármely fél a másik félhez írott nyilatkozattal, legalább 90 napos felmondási idővel felmondhatja.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a mellékelt minta szerint nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok, és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Természetes személy ajánlattevőnek az ajánlattal egyidejűleg hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy vele szemben nem áll fenn az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok.

A NAIK HAKI felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (11) bekezdése szerint szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

A pályázatokat a NAIK HAKI várhatóan 2020. november 13. napjáig elbírálja és döntést hoz a megajánlott bérleti díj alapján, a tervezett funkció figyelembevételével. A NAIK a pályázókat a döntésről legkésőbb 5 munkanapon belül levélben értesíti.

A NAIK HAKI fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatoktól függetlenül az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, illetve elálljon szerződéskötési szándékától.

 

Kapcsolódó dokumentum:

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.