A SÜGÉR IKRA ÉS SPERMA MORFOLÓGIÁJÁNAK VIZSGÁLATA TERMÉKENYÍTÉSKOR

Hegyi Árpád1, Ács Éva2, Makk Judit3, Földi Angéla3, Urbányi Béla1, Müller Tamás1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Magyar Tudományos Akadémia, Ökológiai Kutatóközpont, Göd

3ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék, Budapest

Kivonat

Bevezetés

A scanning és transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokat általánosan alkalmazzák sügérfélék ivarszerv és gaméta kutatásában (Křišťan et al., 2014), azonban tudomásunk szerint sügér fajban (Perca fluviatilis) ez idáig csak a spermiumok morfológiai leírásánál használták (Hatef et al., 2011). Jelen munkánkban célul tűztűk ki pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok segítségével leírni a sügér ikraszalagjában az ikraszemek finomszerkezetét közvetlenül az ovulációt követően, valamint termékenyített formában.


Anyag és módszer

Egy Pest megyei bányatóból származó 1124,7-1241,7 g-os ikrás egyedek szaporításához, illetve a termékenyítéshez a Győri Előre Halászati Termelőszövetkezetből származó hímeket használtunk. Az ikrások befogása kerítő halászattal történt néhány nappal a szaporítás előtt, majd a helyszínen nagyméretű tartóhálón tartottuk őket a szaporításig (1. ábra).

1. ábra: A helyszínen szaporított ikrás egyed

A scanning elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz a sügérikra fixálását glutáraldehidben (5% 0,1 M foszfátpufferben) végeztük szobahőmérsékleten. Az ikraszemek mikropüle régiójának topográfiai jellemzőit egy EVO MA 10 Zeiss letapogató elektronmikroszkóp segítségével (SEM) vizsgáltuk.


Eredmények

Meghatároztuk az ikraszemek pontos méretét és a mikropüle jellegzetességeit (elhelyezkedés az ikrafelszínen, átmérő, mikropüle közeli sejtfelszín finomszerkezetének leírása stb.) közvetlenül fejést követően, valamint termékenyített és vízaktivált formában is (2. ábra). A termékenyített ikratétel esetében az elektronmikroszkópos felvételek arra is lehetőséget biztosítottak, hogy a spermiumok morfológiai jellemzőit is megfigyeljük és leírjuk. Elsőként sikerült megfigyelnünk és megjelenítenünk a termékenyülés folyamatának kezdeti lépéseit.

2. ábra: A sügér ivartermékek elektronmikroszkópos felvétele termékenyülés közben


Összefoglalás

A munkánk során sikerült meghatároznunk a sügér faj ikrájának és spermiumának finomszerkezetét a termékenyülés során. Sikeresen leírtuk az ikraszemek pontos méretét, a mikropüle gödör és maga a mikropüle átmérőjét is, illetve a pórusok morfológiáját az ikra felszínén, illetve a mikropüle körül.


Kulcsszavak: sügér, elektronmikroszkóp, ikra morfológia, sperma morfológia


Köszönetnyilvánítás

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberei Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSTRAT) támogatta, a Szent István Egyetem vízzel kapcsolatos kutatások tématerületi programja keretében.


Irodalom

Hatef A; Alavi S.M; Butts I.A, Policar T; Linhart O 2011. Mechanism of action of mercury on sperm morphology, adenosine triphosphate content, and motility in Perca fluviatilis (Percidae; Teleostei). Environ Toxicol Chem. 30(4):905-14.

Křišťan J., Hatef A., Alavi S.M.H., Policar T. 2014. Sperm morphology, ultrastructure, and motility in pikeperch Sander lucioperca (Percidae, Teleostei) associated with various activation media. Czech J. Anim. Sci., 59 (1): 1–10

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.