A pontyhozamokról – régi számok tükrében

Horváth Zoltán1, ifj. Horváth Zoltán2, Hancz Csaba2

1H&H Carpio Halászati Kft., Szentlőrinc
2Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar

Kivonat

A félintenzív tógazdasági technológia főbb elemeiben (népesítési szerkezet, takarmányozás, technologiai műveletek a kihelyezéstől a lehalászásig) nem változott jelentősen az elmúlt 40-50 évben. Napjainkban a szakma szinte egyöntetűen a paradigmaváltás szükségességét hangsúlyozza. Az új utak keresése közben talán nem érdektelen „elszámolni” a múlttal. Jelen tanulmányunkban az egykori Balatoni Halgazdaság összesen mintegy 2000 tó-év, 1961 és 1986 között felvett termelési adatát elemeztük. A vizsgált időszak utolsó 14 évéről meteorológiai adatokat is találtunk, így ezeket is bevontuk a vizsgált változók körébe. Célunk a két- és háromnyaras pontyhozamokra ható tényezők vizsgálata volt. A feltehető egyszerű kérdésekre a varianciaanalízis és a lineáris regresszióanalízis viszonylag egyszerű módszereivel igyekeztünk válaszokat találni.

A kétnyaras ponty hozama 435±366 kg/ha volt, megmaradása 43,1±23,6 %, a felhasznált takarmány 1972±1276 kg/ha volt (N=621).  Ezek a számok a háromnyaras nevelés során a következőként alakultak: 364±299 kg/ha, 70,2±22,9 %, 1401±758 kg/ha (N=1378). Egytényezős varianciaanalízissel vizsgálva az üzemegység („management”) és a tóméret hatását a fenti mutatókra, a következő eredményeket kaptuk. Az üzemegység hatása mindhárom, egymással egyébként meglepően laza kapcsolatot mutató (R2 < 0,5) paraméterre szignifikáns volt (P<0,05) a kétnyaras nevelésben.  Az étkezési hal előállítása során a megmaradás nem különbözött üzemegységek szerint.

A tóméret (<10 ha, 11-30 ha, >30 ha)  hatása a kétnyaras nevelés során a hozamra és a felhasznált takarmány mennyiségére, a háromnyaras nevelésnél pedig csak a takarmányfelhasználásra volt szignifikáns.

A nettó hozam nagyságát becslő egyenleteket a többváltozós lineáris regresszióanalízis stepwise módszerével állítottuk elő. A kétnyaras pontyhozamokat alapvetően a kihelyezési darabszám és a megmaradás határozza meg (R2 = 0,531), a további számos változó bevonása érdemben nem javította  a modell pontosságát. Háromnyaras ponty nevelésénél elfogadható pontosságú (R2 = 0,603) becslőegyenletet kaptunk a megmaradás, a takarmányfelhasználás, a kihelyezési átlagsúly és a kihelyezett egyéb halsúly független változók bevonásával. Meglepő módon az éves  ill.  a tenyészidőre vonatkozó hőmérsékleti és csapadék adatok egyik korosztály esetében sem kerültek be a modellbe.

 

Kulcsszavak: ponty, tógazdasági hozam, statisztikai analízis

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.